၀ယ္ မည္ ေရာင္းမည္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္မည္ ေငြလိုခ ်င္မည္ ဆို ရင္ေတာ့

လူျကီးမင္းတို့

တိုက္ခန္း ၊ Condo , လံုးခ ်င္း ၊ ေျမကြက္ ၊ စက္မွဳဇုန္ ေျမကြက္ မ ်ိဳးစံု ၀ယ္ မည္ဆို ပါက

မွန္ကန္မွဳ စစ္ေဆးေပးျခင္း ( တာ၀န္ယူျခင္း ၊ တာ၀န္ခံမွဳ )

အမည္ေျပာင္း ၊ အမည္ေပါက္သည္အထိ ၀န္ေဆာင္မွဳအခမဲ့ ( ၂၄ ) နာရီ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါျပီ ၊၊

တိုက္ခန္း ၊ Condo , လံုးခ ်င္း ၊ ေျမကြက္ ၊ စက္မွဳဇုန္ ေျမကြက္ မ ်ိဳးစံုေရာင္း မည္ဆို ပါက

ပိုင္ရွင္ ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္အပ္နံွ နိုင္ပါသည္ ၊၊ ( အေရာင္းစာခ ်ဳပ္အတြက္ ေရွ ့ေန ခႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မွဳ ကုန္က ်စရိတ္ ေပးစရာမလိုပဲ လုပ္ငန္းျပီးေျမာက္သည္အထီစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္ )။

အက ်ိဳးေဆာင္မ်ားေသာ္လည္းေကာင္း ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပါမည္ ၊၊

ရက္ပိုင္းအတြင္းေငြလိုခ ်င္ေသာ ပိုင္ရွင္ မ ်ား နွင့္ လုပ္ငန္းရွင္ မ ်ားလည္း အျမန္ဆံုး ဆက္သြယ္နိုင္ပါျပီ

တိုက္ခန္း ၊ Condo , လံုးခ ်င္း ၊ ေျမကြက္ ၊ စက္မွဳ ဇုန္ ေျမကြက္ ပိုင္ရွင္မ ်ားကို စိတ္ခ ်ရေသာ လုပ္ငန္းရွင္ မ ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မွဳ သက္သာစြာျဖင့္ ( ၂၄ ) နာရီ တာ၀န္ယူ ခ ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ေပး ပါမည္ ၊၊

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လိုေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ ်ားကိုလည္း တိုက္ခန္း ၊ Condo , လံုးခ ်င္း ၊ ေျမကြက္ ၊ စက္မွဳဇုန္ ေျမကြက္ ပိုင္ရွင္မ်ား နွင့္ ၀န္ေဆာင္မွဳ သက္သာစြာျဖင့္ ( ၂၄ ) နာရီ တာ၀န္ယူ ခ ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ေပး ပါမည္ ၊၊

လူႀကီးမင္းတို႕ အိမ္၊ ၿခံ ၊ေျမ၊ တိုက္ခန္း၊ ကြန္ဒိုအခန္းမ်ား
ေရာင္း / ၀ယ္ / ဌား လိုပါက
Soneseeyar "Ko Latt" Real Estate Co.,Ltd. သို႕ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

Contact us -

Phone No. - ☎️ 09-777779995 , 09-777770075 , 01-228860
Web site -